Argraffu Diogel

CAEL DYFYNBRIS

Mae gennym ardystiad safon Argraffu Diogel ISO27001. Mae ein safle’n cael ei warchod 24 awr y dydd gan gamerâu CCTV y tu mewn a’r tu allan i’r adeilad. Rheolir pob mynediad gan allweddi electronig y gellir eu holrhain yn llawn.

Cwblheir unrhyw waith sydd angen ei ddiogelu mewn amgylchedd rheoledig; mae pob gweinydd yn un rhithwir sydd wedi’i amddiffyn gan fur gwarchod allanol a rhwydwaith fewnol. Cedwir gwaith sydd angen ei ddiogelu ar wahân ym mhob rhan o’r ffatri, gan ddefnyddio bagiau tasg o liw gwahanol, a phrosesu’r gwaith celf lle na all pobl weld y sgriniau.

Rhaid i unrhyw ymwelwyr arwyddo wrth gyrraedd, a gwisgo bathodyn trwy’r adeg, gan cadw at ein polisi diogelwch yn ogystal. Os oes angen iddyn nhw ddefnyddio’r rhyngrwyd, fe’u cedwir ar wahân i’n prif rwydwaith. Does dim dyfeisiadau electronig heb eu hawdurdodi yn y ffatri ac ni chaniateir ffonau gyda chamerâu yn y gweithle.

Gwneir yr holl waith dosbarthu un ai mewn faniau plaen gan ein gyrwyr ein hunain, neu gan isgontractwyr cymeradwy sy’n cadw at yr holl ofynion diogelwch. Caiff unrhyw wastraff ei rwygo’n fân ar y safle gan gontractwyr cymeradwy sydd wedi’u harchwilio llawn a’u hardystio ar gyfer gwaith dinistrio.

Mae gan ein safle system fynediad unffordd i’r iard sy’n cael ei rheoli gan gât â chlo arni, a’i monitro gyda chamerâu. Rydym hefyd yn cydymffurfio â’r deddfau Amddiffyn Data diweddaraf mewn perthynas â chofnodion personél, a phwy sy’n cael gweld y cofnodion. Rheolir pob pwynt mynediad at ein rhwydwaith gan ein gweinyddwr TG sydd hefyd yn Gyfarwyddwr y Cwmni.