Cymwysterau

CAEL DYFYNBRIS

Rydym yn gwneud ein gorau glas i ragori ym mhopeth a wnawn, ac mae ein cymwysterau busnes ac amgylcheddol yn adlewyrchu hynny.

Ansawdd

iso-9001

Mae’r system ansawdd ISO 9001 yn sylfaenol i’n holl waith ac mae’n sicrhau ein bod yn dal ati i wella, a bod gennym strwythur pendant ar gyfer rheoli’n busnes. Mae’r achrediad hwn, a gydnabyddir yn genedlaethol, yn brawf i’n cwsmeriaid gwerthfawr o’r cymhwysedd, perfformiad a gallu sy’n bodoli ym mhob un o feysydd cynhyrchu Argraffwyr Cambrian.

Rydym yn gweithredu system rheoli lliw gynhwysfawr. Mae ein gweisg, proflenni a phlatiau wedi’u graddnodi hyd at safon lliw ISO12647 ac mae’r rhyng-gysylltedd rhwng yr adran cyn-argraffu â’r ystafell argraffu’n golygu bod y pibau inc ar y gweisg yn cael eu gosod ymlaen llaw, ar sail data lliw, cyn bod dim un daflen yn cael ei hargraffu, sy’n golygu llai o lawer o wastraff.

Yr Amgylchedd

iso-14001

Mae ISO 14001 yn system reoli amgylcheddol sy’n caniatáu inni asesu a rheoli’n perfformiad amgylcheddol a chreu prosesau busnes mwy darbodus, trwy adrodd yn rheolaidd ar ddangosyddion perfformiad allweddol. Pob blwyddyn rydym yn gosod amcanion a thargedau cyflawni er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn llwyddo i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.
Un rhan o’n hymrwymiad i argraffu ecogyfeillgar yw ein cofrestriad gyda’r Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC). Mae unrhyw gynnyrch sy’n arddangos label yr FSC yn cael ei ardystio’n annibynnol i sicrhau defnyddwyr ei fod yn dod o goedwigoedd sy’n cael eu rheoli i gwrdd ag anghenion cymdeithasol, economaidd ac ecolegol y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol.

 

Un rhan o’n hymrwymiad i argraffu ecogyfeillgar yw ein cofrestriad gyda’r Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC). Mae unrhyw gynnyrch sy’n arddangos label yr FSC yn cael ei ardystio’n annibynnol i sicrhau defnyddwyr ei fod yn dod o goedwigoedd sy’n cael eu rheoli i gwrdd ag anghenion cymdeithasol, economaidd ac ecolegol y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol.