Yr Amgylchedd

CAEL DYFYNBRIS

Yn Argraffwyr Cambrian, mae consyrn go iawn dros leihau ein heffaith ar yr amgylchedd yn ganolog i’n holl waith.

Trwy weithio mewn ffordd integredig, mae’r amgylchedd yn dod yn rhan annatod o’n dulliau gwaith bob dydd, gan olygu bod modd gwneud arbedion sylweddol, drwy uno gweithdrefnau ac arferion argraffu cynaliadwy.

Er mwyn i gwmni argraffu ecogyfeillgar lwyddo, mae’n hanfodol bod ei ddiwylliant sylfaenol yn cyfiawnhau ei statws fel cwmni argraffu gwyrdd.

Rydym yn ystyried argraffu cynaliadwy fel rhan fawr o’n strategaeth fasnachol, gan sicrhau bod ein dulliau argraffu gwyrdd o fudd i’r amgylchedd, ein partneriaid a chenedlaethau’r dyfodol.

Ochr yn ochr ag argraffu gwyrdd rydym yn cynnig yr opsiwn o bapur gwyrdd gydag is-haenau FSC cymeradwy, ynghyd â phapur gwyrdd arall megis stoc sydd wedi’i ailgylchu 100%. Mae monitro, gwerthuso a rhoi polisïau newydd ar waith yn hanfodol er mwyn gwella’r busnes yn sylweddol, a sicrhau argraffu cynaliadwy go iawn.

Trwy osod targedau realistig, a chynnwys yr holl randdeiliaid, mae rheolaeth amgylcheddol gadarn yn gwneud synnwyr busnes da. Felly, os ydych chi’n chwilio am gwmni argraffu gwyrdd sy’n argraffu ar bapur gwyrdd, ac yn creu cynnyrch ecogyfeillgar trwy argraffu mewn ffordd gynaliadwy, dim ond un dewis sydd ar gael.

Rheoli gwastraff mewn ffordd gyfrifol

 • Mae’r holl wastraff peryglus yn cael ei gasglu gan gludwr gwastraff cofrestredig yn unol â Rheoliadau Gwastraff Peryglus, ac mae dros 90% ohono’n cael ei ailgylchu
 • Mae’r holl alwminiwm yn cael ei ailgylchu, o blatiau argraffu i ganiau diodydd
 • Mae holl bapur gwastraff y broses gynhyrchu’n cael ei ailgylchu; mae’r rhan fwyaf o bapur gwastraff y swyddfa’n cael ei ailgylchu
 • Mae bron yr holl bapur gwastraff yn cael ei ailgylchu, o bapur lapio paledi i gartonau llaeth
 • Mae’r rhan fwyaf o’r bwyd gwastraff yn mynd i’r abwydfa sydd gennym ar y safle.

Prynu papur

 • Mae Argraffwyr Cambrian fel arfer yn argraffu ar bapur ardystiedig FSC ® (Y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd). Gallwn hefyd gael gafael ar amrywiaeth eang o daflenni sydd wedi’u hailgylchu pan fo angen.
 • Os ydych chi’n argraffu ar ein taflen FSC fewnol, ac yn awyddus i hyrwyddo’r ffaith, yna gallwch lawrlwytho logos FSC i’w cynnwys yn eich cyhoeddiad. Mae croeso ichi gysylltu â ni i gael y rhain.

I leihau effeithiau ein cynnyrch ar yr amgylchedd rydym yn:

 • Anelu at gynhyrchu deunydd ein cwsmeriaid ar bapur sy’n dod o ffynonellau cyfrifol fel FSC/PEFC neu bapur sydd wedi’i ailgylchu’n rhannol, yn dibynnu beth sydd orau gan y cleient
 • Defnyddio platiau argraffu sy’n rhydd o gemegau, a hynny ar y gweisg diweddaraf, sy’n defnyddio inc a wneir o lysiau
 • Cynnig gwasanaeth prawfddarllen meddal a llwytho ffeiliau FTP er mwyn defnyddio llai o ddeunydd ac adnoddau
 • Gwneud yr holl waith yn fewnol fel bod llai o filltiroedd cludo – hyd y bo’r ffactorau gweithredu’n caniatáu
 • Cynnig opsiynau gyda llai o becynnu, a’r pecynnu hwnnw’n ddeunydd y gellir ei ailgylchu
 • Argymell bod ein holl gynnyrch yn cael ei ailgylchu ar ddiwedd ei oes os ydy’r cwsmer yn dymuno hynny
 • Ychwanegu’r logo priodol i atgoffa’r defnyddiwr bod modd ailgylchu’r cynnyrch
 • Ailgylchu ein holl wastraff ond DIM OND ar ôl gwneud pob ymdrech i’w leihau neu’i ddileu
 • Cynnal ymweliadau Dyletswydd Gofal â safleoedd ein prif gyflenwyr i asesu’u harferion amgylcheddol
 • Ymrwymo i’r arferion amgylcheddol gorau cyn, yn ystod, ac ar ôl y broses gynhyrchu fel bod modd inni gyfiawnhau ffydd ein cwsmeriaid yn ein statws gwyrdd.